114 - Aktivitete | ABGJ

Fotogaleria


ABGJ Promovimi i Ligjit të ri për Barazi Gjinore

ABGJ Punëtoria Indeksi Gjinor

ABGJ: Foto te realizuara gjatë Konferencave dhe Tryezave

ABGJ :Lansim i dokumentit strategjik të Planit të Veprimit për Zbatimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria” në Kosovë

ABGJ:Takim me Përfaqësues të Ndryshëm Ndërkombëtar

Foto nga 8 Marsi – Ditën Ndërkombëtare e Gruas

Foto nga aktivitetet e zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

Foto nga Hulumtimet e realizuara nga ABGJ

Foto nga lansimi i Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje

Foto nga Lansimi i Fushatës Për Të Mirën Tonë 30/10/2014

Foto nga Profili Gjinor në Kosovë

Foto nga projektet e subvencionuara nga Agjencia për Barazi Gjinore

Foto nga punëtoria për përgaditjen e planit katërvjeçar në Prizren 2016

Foto nga punëtorit për hartimin e PKBGJ-së

Foto nga takimi i Grupit Punues Sektorial për Koordinim e Donatorëve në Qeverisje, me fokus në Barazinë Gjinore

Foto nga takimi me Insitiucionet Vendore dhe Ndërkombëtare

Foto nga Trajnimet

Konferenca Ndërkombëtare “Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor - Praktikat dhe Sfidat”

Konferenca Ndërkombëtare'' Gjinia dhe Identiteti''

Poster të publikuar nga Agjencia për Barazi Gjinore

Posteri i reaizuar nga Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunën e Pejes

Shënohet Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas dhe 16 Ditët e Aktivizmit

Takimi i Grupit Koordinues Ndër-Ministror Kundër Dhunës në Familje

Top