114 - Aktivitete | ABGJ

Fotogaleria


Aktivitet lidhur me 16 Ditë të Aktivizmit

Konferenca Ndërkombëtare'' Gjinia dhe Identiteti''

Poster të publikuar nga Agjencia për Barazi Gjinore

Posteri të realizuar nga Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunën e Pejes

Foto nga Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas

Takimi i Grupit Koordinues Ndër-Ministror Kundër Dhunës në Familje

Foto nga takimi i Grupit Punues Sektorial për Koordinim e Donatorëve në Qeverisje, me fokus në Barazinë Gjinore

Foto nga takimi me Insitiucionet Vendore dhe Ndërkombëtare

Foto nga Trajnimet

Konferenca Ndërkombëtare “Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor - Praktikat dhe Sfidat”

Foto nga projektet e subvencionuara nga Agjencia për Barazi Gjinore

Foto nga Punëtorit dhe Aktivitet

Foto nga punëtorit për hartimin e PKBGJ-së

Foto nga prezentimi i Hulumtimeve të ndryshme nga ABGJ

Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje

Foto nga Lansimi i Fushatës Për Të Mirën Tonë 30/10/2014

Foto nga lanismi i Profilit Gjinor në Kosovë

Foto nga lansim i dokumentit strategjik të Planit të Veprimit për Zbatimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria” në Kosovë

Foto nga Aktivitetet e Zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

Foto nga Promovimi i Ligjit të ri për Barazi Gjinore

Foto nga Punëtorit për Indeksin Gjinor

Foto të Konferencave dhe Tryezave

Takim me Përfaqësues Ndërkombëtar

Foto nga 8 Marsi – Ditën Ndërkombëtare e Gruas

Top