103 - Rreth Abgj | ABGJ

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna


Në ministri:

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Agjencia Kadastrale e Kosovës-2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministra e Shëndetësisë -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MBPZHR -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore nëQendrën e Studentëve të Universitetit të Prishtinës -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në FSK  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministris së Punve të Brendshme  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MKRS  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin për Komunitete dhe Kthim -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAP-2017
Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-2016
Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga 
Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimi Rurla -2010-2013
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministria e Integrimeve-2016
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-2016
Ministrinë e Shëndetësis:Janar -Dhejtor 2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Promovimi i Rezolutes 1325 nga ZBGJ në MASHT-2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL-2014
Aktivitet i Sektorit te Policise ( Sektori i grave në Polici )-Kapiten Tahire Haxholli, nga Policia E Kosovës-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Raport vjetor për Dhunën në Familje i dërguar nga Zyrtarja për Barazi Gjinore në QKUK.
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Infrastrukturës -2013
Aktiviteti i zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë- Shënimi i muajt antitrafikim
MKRS-Politikat programore të sportit femërorë 2012
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Dita e Vajzave 2013 
MPMS të dhënat e punësimit për vitin 2011
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MZHE
Fletushka e Zyrtares në MAPL për 16 Ditët e Aktivizmit
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MZHE
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore -Venera Dibra MPB
Aktiviteti i NJDNJ dhe Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT
Grupi Punues për Çështje Gjinore në Arsim  

Në komuna:

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Komuna
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore me rastin e 8 Marsit ditën Ndërkombtare të Gruas në Komunën e Drenasit-2018
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Dragash -2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Hani Elezit -2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Malishevës-2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Ranilug-2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjakovës-2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Skenderaj-2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovices -2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Kamenices -2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovices Veriore -2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Lipjanit
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Viti-2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017
Raporti i Punës ZBGJ-së Gracanices për Periudhën -2016
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Mamushës-2016
Raporti i Punës i ZBGJ-së Vushtrri për Periudhen Janar-Dhjetor  2016
Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Malishevës- 2017
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prizrenit - Janar – Dhjetor 2016 
Raport i Zyrtares për Barazi Gjinore  me rastin e 16 ditë te aktivizmit - Komunën e Dragshit 2016
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës-2016
Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit- 2016
Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Skenderajt- 2016
Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Dragashit- 2016
Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovicës - 2016
Aktivitet i Zyrtarit  për Barazi Gjinore në Komunën e Hanit të Elezit  për vitin 2016
Programi mbeshtetës për ujësjellës dhe kanalizime në zonat rurale-2016
Raport  i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovicës për vitin 2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Fushë Kosovë -2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjilanit-2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Prizrenit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2014
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Prizrenit
Aktiviteti i ZBGJ në Komunën e Shtimes- Regjistrimi i pasurisë së krijuar gjatë jetës martesore në emër të dy bashkëshorteve në Komunën e Shtimes.
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjilanit
Zyrtarja për Barazi Gjinore  në Gjilan është shpërblyer nga USAID –DEMI  me mirënjohje për angazhimin e saj në realizimin e projekteve të përbashkëta 
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Vitisë
Studimi mbi proçesin e buxhetimit sensitiv gjinor-Zyrtarja për Barazi Gjinore Komuna e Vitisë
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Vushtrris
Aktiviteti i  Zyrtarit për Barazi Gjinore  në Komunën Shtimes
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Rahovecit
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës
Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Pejes
Top